Ceník právních služeb

Ceny právních služeb se odvíjí od několika kritérií:

 • jde o právní služby, kdy je možné hodnotu věci či práva vyjádřit v penězích (pak se cena určuje podle hodnoty),
 • hodnotu věci či práva nelze vyjádřit penězi (pak existuje hodinová sazba),
 • zda existují dodatečné náklady na cestování, poplatky soudům, poštovní služby apod.

Cenu právní služby tedy nelze předem 100% stanovit. Záleží na tom, jak dlouho se případ potáhne i jaký bude jeho výsledek. V tabulce si však můžete udělat představu, jaké procento z částky si advokát účtuje či jakou má hodinovou sazbu.

1. Odměna za úkony právní služby, kdy hodnotu věci nebo práva lze vyjádřit v penězích

tarifní výše odměna
do Kč 50.000,– zastupování v těchto sporech je spíše výjimečného charakteru
Kč 50.000,– Kč 3.100,–
od 50.000,- Kč do 200.000,- Kč Kč 3.100,– Kč a Kč 40,– za každých započatých Kč 1.000,–, o které hodnota převyšuje Kč 50.000,–
od Kč 50.000 do Kč 200.000,– Kč 9.100,– a Kč 40,– za každých započatých Kč 10.000,–, o které hodnota převyšuje Kč 200.000,–
přes Kč 10.000.000,– Kč 48.300,– a Kč 40,– za každých započatých Kč 100.000,–, o které hodnota převyšuje Kč 10.000.000,–

2. Odměna za úkony právní služby, kdy hodnotu věci nebo práva nelze vyjádřit v penězích

Hodinová nebo úkonová sazba, kdy

 1. hodinová sazba se stanoví v návaznosti na náročnost věci v rozpětí Kč 2.500,– až Kč 3.500,–
 2. hodinová sazba se stanoví v návaznosti na náročnost věci v rozpětí nad Kč 3.000,– do Kč 5.000,– (vyřizování mimořádně obtížných záležitostí, zejména tehdy, je-li k nim třeba použít cizího práva nebo cizího jazyka)
 3. úkonová sazba se stanoví v závislosti na předpokládaném časovém rozsahu jednoho úkonu v přepočtu z hodinové sazby.

Použití sazby v rámci výše uvedeného spektra je odvislé kromě náročnosti věci i od počtu pro klienta vyřizovaných případů. U stálých klientů dochází k výpočtu úkonové sazby přepočtem z hodinové sazby a předpokládané časové náročnosti úkonu.

Hodinovou či úkonovou sazbu při její kalkulaci dle výše uvedených kritérií je možno po dohodě s klientem použít i v případě odměny za úkony právní služby, kdy hodnotu věci nebo práva lze sice vyjádřit v penězích, ale při kalkulaci tímto způsobem by docházelo k hrubému nepoměru mezi vynaloženým časem a výší odměny. Dohoda o odměně je po té sjednána tak, že

 1. časová odměna v dohodnuté výši přísluší za průběžně realisované výkony právní služby
 2. doplatek do plné výše mimosmluvní odměny v její sub 01.) uvedené výši přísluší jako cílová odměna za podmínky přiznání této částky klientu v rámci náhrad nákladů řízení a jejich následné úhrady.

3. Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Hotové výdaje jsou přeúčtovávány ve skutečně vynaložené výši. Těmito výdaji jsou zejména:

 • soudní a jiné poplatky
 • znalecké a jiné posudky
 • odborná vyjádření, překlady a opisy
 • cestovní výdaje (mimo Prahu i místní), poštovné, telekomunikační poplatky za použití přenosových technických prostředků, které se stanovují paušální sazbou ve výši
 • Kč 12,– do Kč 15,– (slovy: od dvanáct korun českých až patnáct korun českých) za 1 km jízdy použitého motorového vozidla
 • od Kč 300,00 do Kč 500,00 (slovy: třista až pětset korun českých) za 1 úkon právní pomoci za poštovné, telekomunikační poplatky a použití přenosových technických prostředků – fax, e-mail, mobil-ní telefon apod. v rámci České republiky
 • Kč 600,– až Kč 1.000,– (slovy: šestset až tisíc korun českých) za 1 úkon právní pomoci za poštovné, telekomunikační poplatky a použití přenosových technických prostředků – fax, e-mail, mobilní telefon apod. mimo rámec České republiky
 • náhrada za ztrátu času promeškaného na cestě ze sídla mandatáře do místa realisovaného úkonu a zpět, jakož i náhrada za ztrátu času stráveného v místě tohoto úkonu v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, v obou případech za podmínky, že se nejedná o čas, který je krytý dohodnutou odměnou, přičemž ztráta činí více než třicet minut, pokud úkon je realisován v jiném místě, než je území obce Praha, a to v paušální výši od Kč 500,00 do Kč 750,00 za jednu každou půlhodinu
 • náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby, a to za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, přičemž tato paušální náhrada se sjednává podle druhu dohodnuté sazby částkou rovnající se jedné polovině dohodnuté úkonové sazby či dohodnuté sazby za jeden a půl hodiny činnosti.

4. Vymezení pojmů

Tarifní hodnotou je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo cena práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu, jehož se právní služba týká. Za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku.

Úkony právní služby – viz ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.

V plné sazbě:

 1. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby
 2. další porada s klientem přesahující jednu hodinu
 3. písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé
 4. účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to za každé započaté dvě hodiny
 5. prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to za každé započaté dvě hodiny
 6. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to za každé započaté dvě hodiny
 7. sepsání právního rozboru věci
 8. jednání s protistranou, a to za každé započaté dvě hodiny
 9. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutím o předběžném opatření a vyjádření se k nim
 10. odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření se k nim
 11. podnět ke stížnosti pro porušení zákona a vyjádření se ke stížnosti pro porušení zákona
 12. sepsání listiny o právním úkonu.

V polovině sazby:

 1. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení (před zahájením řízení se jedná o úkon v plném rozsahu sazby), návrh na zajištění důkazu nebo dědictví
 2. návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách
 3. odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, jakož i vyjádření k takovému odvolání
 4. návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětů, ke stížnosti pro porušení zákona, kdy se jedná o úkon v plném rozsahu sazby
 5. první porada s klientem, včetně převzetí a přípravy zastoupení, sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí
 6. účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí.

V návaznosti na druh věci, ve které je právní pomoc poskytována, lze podle dohody s klientem zvolit i jiné způsoby odměňování. V této souvislosti se může jednat zejména o následující:

 1. v případě celkového zastupování (převzetí kompletní právní agendy klienta) – sjednání paušální odměny (většinou za určité časové období : měsíc, rok, apod.), kdy výše uvedené sazby jsou pouze orientační
 2. v případě okolností zvláštního zřetele hodných – sjednání odměny podílem na hodnotě vysouzeného práva či věci apod.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, která je kalkulována nad jejich rozsah

Ornamenty