Právní a daňové služby

ústavní právo

  • Ústavní stížnosti podle § 72 zákona o Ústavním soudu, zastupování při řízení o přezkum zákonnosti rozhodnutí, opatření a postupů

             - soudů
             - orgánů státní moci
             - orgánů státní správy

obchodní právo

  • společnosti a jejich zakládání
  • závazkové vztahy
  • (zpracování smluv a zastupování při obchodních jednáních)

občanské právo

  • vlastnické a spoluvlastnické vztahy
  • náhrady škod
  • dědictví
  • závazky
  • (zpracování smluv a zastupování při jednáních)
  • zastupování před soudy

trestní právo

  • hospodářské a jiné trestné činy
  • obhajoba

rodinné právo

  • zastupování před soudy

daňová práva

  • správa daní a poplatků
  • daň z příjmů
  • daň z přidané hodnoty
  • zastupování před finančními úřady
  • zastupování před soudy

správní právo

  • Zastupování a poradenství při vyřizování záležitostí klienta před orgány státní správy, zejména
  • živnostenskými úřady
  • stavebními úřady
  • celními úřady

pracovní právo

  • pracovně právní vztahy
  • manažerské a jiné smlouvy
  • náhrady škod

úmluva

  • Zastupování ve sporech proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva