Služby

Právní a daňové služby

ústavní právo

 • Ústavní stížnosti podle § 72 zákona o Ústavním soudu, zastupování při řízení o přezkum zákonnosti rozhodnutí, opatření a postupů
 • soudů
 • orgánů státní moci
 • orgánů státní správy

obchodní právo

 • společnosti a jejich zakládání
 • závazkové vztahy
 • (zpracování smluv a zastupování při obchodních jednáních)

občanské právo

 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy
 • náhrady škod
 • dědictví
 • závazky
 • (zpracování smluv a zastupování při jednáních)
 • zastupování před soudy

trestní právo

 • hospodářské a jiné trestné činy
 • obhajoba

rodinné právo

 • zastupování před soudy

daňová práva

 • správa daní a poplatků
 • daň z příjmů
 • daň z přidané hodnoty
 • zastupování před finančními úřady
 • zastupování před soudy

správní právo

 • Zastupování a poradenství při vyřizování záležitostí klienta před orgány státní správy, zejména živnostenskými úřady
 • stavebními úřady
 • celními úřady

pracovní právo

 • pracovně právní vztahy
 • manažerské a jiné smlouvy
 • náhrady škod
 

Účetnictví

 • Kompletní vedení agendy účetnictví i daňové evidence pro plátce i neplátce DPH
 • Účetní poradenství a metodika, včetně zpracování právními předpisy uložených i doporučených směrnic
 • Daňové poradenství a expertisy v oboru přímých a nepřímých daní, optimalisace daňového zatížení
 • Ekonomické poradenství
 • Způsob zaúčtování pokladních dokladů, vystavených i přijatých faktur, bankovních výpisů dle položek a ostatních interních dokladů
 • Průběžný daňový dohled a zpracování přiznání k daním (DPPO, DPFO, DPH a ostatní)
 • Kontrola, případně zpracování náhrad výdajů za cestovné (tuzemské i zahraniční)
 

Personalistika a mzdy

(Kompletní zpracování mezd a personální agendy)
včetně veškerých s tím souvisejících úkonů

 • Měsíční výpočty a zpracování mezd, založení a vedení mzdových listů, zpracování výplatních pásek a výčetek platidel pro peněžní ústav, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví
 • Výpočty, zpracování a odvody měsíčních záloh na daň z příjmů fysických osob ze závislé činnosti, zdravotního a sociálního pojištění
 • Zpracování ročního zúčtování na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Vedení personální dokumentace, včetně zpracování a vedení pracovních a jiných smluv a osobních spisů
 • Přihlášky a odhlášky pracovníků