Právní a daňové služby

ústavní právo

 • Ústavní stížnosti podle § 72 zákona o Ústavním soudu, zastupování při řízení o přezkum zákonnosti rozhodnutí, opatření a postupů

             - soudů
             - orgánů státní moci
             - orgánů státní správy

obchodní právo

 • společnosti a jejich zakládání
 • závazkové vztahy
 • (zpracování smluv a zastupování při obchodních jednáních)

občanské právo

 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy
 • náhrady škod
 • dědictví
 • závazky
 • (zpracování smluv a zastupování při jednáních)
 • zastupování před soudy

trestní právo

 • hospodářské a jiné trestné činy
 • obhajoba

rodinné právo

 • zastupování před soudy

daňová práva

 • správa daní a poplatků
 • daň z příjmů
 • daň z přidané hodnoty
 • zastupování před finančními úřady
 • zastupování před soudy

správní právo

 • Zastupování a poradenství při vyřizování záležitostí klienta před orgány státní správy, zejména
 • živnostenskými úřady
 • stavebními úřady
 • celními úřady

pracovní právo

 • pracovně právní vztahy
 • manažerské a jiné smlouvy
 • náhrady škod

úmluva

 • Zastupování ve sporech proti České republice před Evropským soudem pro lidská práva