Ceník právních služeb

01. Odměna za úkony právní služby, kdy hodnotu věci nebo práva lze vyjádřit v penězích

tarifní výše  odměna
do Kč 50.000,--  zastupování v těchto sporech je spíše výjimečného charakteru 
Kč 50.000,-- Kč 3.100,--
od 50.000,- Kč do 200.000,- Kč Kč 3.100,-- Kč a Kč 40,-- za každých započatých Kč 1.000,--, o které hodnota převyšuje Kč 50.000,--
od Kč 50.000 do Kč 200.000,-- Kč 9.100,-- a Kč 40,-- za každých započatých Kč 10.000,--, o které hodnota převyšuje Kč 200.000,--
přes Kč 10.000.000,-- Kč 48.300,-- a Kč 40,-- za každých započatých Kč 100.000,--, o které hodnota převyšuje Kč 10.000.000,--

02. Odměna za úkony právní služby, kdy hodnotu věci nebo práva nelze vyjádřit v penězích 

Hodinová nebo úkonová sazba, kdy

a.) hodinová sazba se stanoví v návaznosti na náročnost věci v rozpětí Kč 1.500,-- až Kč 2.000,--
b.) hodinová sazba se stanoví v návaznosti na náročnost věci v rozpětí nad Kč 2.000,-- do Kč 4.000,-- (vyřizování mimořádně obtížných záležitostí, zejména tehdy, je-li k nim třeba použít cizího práva nebo cizího jazyka)
c.) úkonová sazba se stanoví v závislosti na předpokládaném časovém rozsahu jednoho úkonu v přepočtu z hodinové sazby. 

 Použití sazby v rámci výše uvedeného spektra je odvislé kromě náročnosti věci i od počtu pro klienta vyřizovaných případů. U stálých klientů dochází k výpočtu úkonové sazby přepočtem z hodinové sazby a předpokládané časové náročnosti úkonu.

Hodinovou či úkonovou sazbu při její kalkulaci dle výše uvedených kriterií je možno po dohodě s klientem použít i v případě odměny za úkony právní služby, kdy hodnotu věci nebo práva lze sice vyjádřit v penězích, ale při kalkulaci tímto způsobem by docházelo k hrubému nepoměru mezi vynaloženým časem a výší odměny. Dohoda o odměně je po té sjednána tak, že

a.) časová odměna v dohodnuté výši přísluší za průběžně realisované výkony právní služby
b.) doplatek do plné výše mimosmluvní odměny v její sub 01.) uvedené výši přísluší jako cílová odměna za podmínky přiznání této částky klientu v rámci náhrad nákladů řízení a jejich následné úhrady.

03. Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Hotové výdaje jsou přeúčtovávány ve skutečně vynaložené výši. Těmito výdaji jsou zejména :

  • soudní a jiné poplatky
  • znalecké a jiné posudky
  • odborná vyjádření, překlady a opisy
  • cestovní výdaje (mimo Prahu i místní), poštovné, telekomunikační poplatky za použití přenosových technických prostředků, které se stanovují paušální sazbou ve výši
  • Kč 12,-- (slovy: dvanáct korun českých) za 1 km jízdy použitého motorového vozidla
  • Kč 300,-- (slovy: třista korun českých) za 1 úkon právní pomoci za poštovné, telekomunikační poplatky a použití přenosových technických prostředků – fax, e-mail, mobil-ní telefon apod. v rámci České republiky
  • Kč 600,-- až Kč 1.000,-- (slovy: šestset až tisíc korun českých) za 1 úkon právní pomoci za poštovné, telekomunikační poplatky a použití přenosových technických prostředků – fax, e-mail, mobilní telefon apod. mimo rámec České republiky
  • náhrada za ztrátu času promeškaného na cestě ze sídla mandatáře do místa realisovaného úkonu a zpět, jakož i náhrada za ztrátu času stráveného v místě tohoto úkonu v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, v obou případech za podmínky, že se nejedná o čas, který je krytý dohodnutou odměnou, přičemž ztráta činí více než třicet minut, pokud úkon je realisován v jiném místě, než je území obce Praha, a to v paušální výši Kč 375,-- až Kč 500,-- za každou půlhodinu
  • náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, přičemž tato paušální náhrada se sjednává podle druhu dohodnuté sazby částkou rovnající se jedné polovině dohodnuté úkonové sazby či dohodnuté sazby za jeden a půl hodiny činnosti.

04. Vymezení pojmů

Tarifní hodnotou je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo cena práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu, jehož se právní služba týká. Za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku.

Úkony právní služby – viz ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.

V plné sazbě :

a.) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby

b.) další porada s klientem přesahující jednu hodinu

c.) písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé

d.) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to za každé započaté dvě hodiny

e.) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to za každé započaté dvě hodiny

f.) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to za každé započaté dvě hodiny

g.) sepsání právního rozboru věci

h.) jednání s protistranou, a to za každé započaté dvě hodiny

i.) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutím o předběžném opatření a vyjádření se k nim

j.) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnosti proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření se k nim

k.) podnět ke stížnosti pro porušení zákona a vyjádření se ke stížnosti pro porušení zákona

l.) sepsání listiny o právním úkonu.

V polovině sazby :

a.) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení (před zahájením řízení se jedná o úkon v plném rozsahu sazby), návrh na zajištění důkazu nebo dědictví

b.) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách

c.) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, jakož i vyjádření k takovému odvolání

d.) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětů, ke stížnosti pro porušení zákona, kdy se jedná o úkon v plném rozsahu sazby

e.) první porada s klientem, včetně převzetí a přípravy zastoupení, sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí

f.) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí.

V návaznosti na druh věci, ve které je právní pomoc poskytována, lze podle dohody s klientem zvolit i jiné způsoby odměňování. V této souvislosti se může jednat zejména o následující :

a.) v případě celkového zastupování (převzetí kompletní právní agendy klienta) - sjednání paušální odměny (většinou za určité časové období : měsíc, rok, apod.), kdy výše uvedené sazby jsou pouze orientační

b.) v případě okolností zvláštního zřetele hodných – sjednání odměny podílem na hodnotě vysouzeného práva či věci apod.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, která je kalkulována nad jejich rozsah